MENU

第九届蓝桥杯Java A——分数

March 22, 2019 • Read: 3328 • 算法阅读设置

1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ....
每项是前一项的一半,如果一共有20项,
求这个和是多少,结果用分数表示出来。
类似:
3/2
当然,这只是加了前2项而已。分子分母要求互质

注意:
需要提交的是已经约分过的分数,中间任何位置不能含有空格

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Rational res = new Rational(1, 1);
    for (int i = 1; i < 20; i++)
      res = res.add(new Rational(1, (long) Math.pow(2, i)));
    System.out.println(res);
  }
}

class Rational {
  long a, b; // Numerator, denominator

  long gcd(long a, long b) {
    return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
  }
  
  Rational(long a, long b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
    long k = gcd(a, b);
    if (k > 1) {
      this.a /= k;
      this.b /= k;
    }
  }
  
  @Override
  public String toString() {
    return String.format("%d/%d", a, b);
  }
  
  Rational add(Rational x) {
    return new Rational(a * x.b + x.a * b, b * x.b);
  }
}
Archives Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code