MENU

第八届蓝桥杯Java B——最大公共子串

March 17, 2019 • Read: 2757 • 算法阅读设置

最大公共子串长度问题就是:
求两个串的所有子串中能够匹配上的最大长度是多少

比如:"abcdkkk" 和 "baabcdadabc",
可以找到的最长的公共子串是"abcd",所以最大公共子串长度为4

下面的程序是采用矩阵法进行求解的,这对串的规模不大的情况还是比较有效的解法

请分析该解法的思路,并补全划线部分缺失的代码

public class Main {

  static int f(String s1, String s2) {
    char[] c1 = s1.toCharArray();
    char[] c2 = s2.toCharArray();

    int[][] a = new int[c1.length + 1][c2.length + 1];

    int max = 0;
    for (int i = 1; i < a.length; i++) {
      for (int j = 1; j < a[i].length; j++) {
        if (c1[i - 1] == c2[j - 1]) {
          a[i][j] = Math.max(a[i][j], a[i - 1][j - 1]) + 1; // 填空
          if (a[i][j] > max)
            max = a[i][j];
        }
      }
    }

    return max;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int n = f("abcdkkk", "baabcdadabc");
    System.out.println(n);
  }
}
Archives Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code