MENU

POJ1061 青蛙的约会

February 25, 2019 • Read: 2760 • 算法阅读设置


题目大意是说,给一根长度为$L$的数轴,有两只青蛙分别从数轴的$x$和$y$位置开始向左跳,第一只青蛙的速度是$m$,第二只青蛙的速度是$n$,问这两只青蛙能否在相同时刻相同地点相遇

设两只青蛙在$t$时刻相遇,那么第一只青蛙的位置是$(mt+x)\ mod\ L$,第二只青蛙的位置是$(nt+y)\ mod\ L$,根据题目要求则要求方程$mt+x\equiv nt+y(mod\ L)$的解$t$

按照同余方程转化为裴蜀方程的证明步骤,我们这里也可以得到

$$ mt+x=Lk_1+p\\ nt+y=Lk_2+p $$

两式相减得$(m-n)t+(x-y)=L(k_1-k_2)$,移项$(m-n)t+Lk=y-x$

$x,y,m,n,L$都是已知的,直接带入线性方程求解即可得到$t$,如果求出的$t$小于0,还需要变换一下求出第一个大于0的解

import java.util.Scanner;

public class Main {
  static long x, y;
  static long exgcd(long a, long b) {
    if (b == 0) {
      x = 1;
      y = 0;
      return a;
    }
    long res = exgcd(b, a % b);
    long x1 = x;
    x = y;
    y = x1 - (a / b) * y;
    return res;
  }

  static long linearEquation(long a, long b, long m) throws Exception {
    long d = exgcd(a, b);
    if (m % d != 0)
      throw new Exception("Impossible");
    long n = m / d;
    x *= n;
    y *= n;
    return d;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    Scanner cin = new Scanner(System.in);
    int a = cin.nextInt();
    int b = cin.nextInt();
    int m = cin.nextInt();
    int n = cin.nextInt();
    int l = cin.nextInt();
    try {
      long d = linearEquation(m-n, l, b-a);
      l /= d;
      l = l < 0 ? -l : l;
      x = (x % l + l) % l;
      System.out.println(x);
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Impossible");
    }
  }
}
Archives Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment