MENU

第八届蓝桥杯Java A——最大公共子串

March 20, 2019 • Read: 2702 • 算法阅读设置

最大公共子串长度问题就是:
求两个串的所有子串中能够匹配上的最大长度是多少。

比如:"abcdkkk" 和 "baabcdadabc",
可以找到的最长的公共子串是"abcd",所以最大公共子串长度为4。

下面的程序是采用矩阵法进行求解的,这对串的规模不大的情况还是比较有效的解法。

请分析该解法的思路,并补全划线部分缺失的代码。

public class Main
{
  static int f(String s1, String s2)
  {
    char[] c1 = s1.toCharArray();
    char[] c2 = s2.toCharArray();
    
    int[][] a = new int[c1.length+1][c2.length+1];
    
    int max = 0;
    for(int i=1; i<a.length; i++){
      for(int j=1; j<a[i].length; j++){
        if(c1[i-1]==c2[j-1]) {
          a[i][j] = Math.max(a[i][j], a[i - 1][j - 1] + 1); //填空 
          if(a[i][j] > max) max = a[i][j];
        }
      }
    }
    
    return max;
  }
  
  public static void main(String[] args){
    int n = f("abcdkkk", "baabcdadabc");
    System.out.println(n);
  }
}
Archives Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code