MENU

第七届蓝桥杯Java A——寒假作业

March 15, 2019 • Read: 2599 • 算法阅读设置

现在小学的数学题目也不是那么好玩的。
看看这个寒假作业:

□ + □ = □
□ - □ = □
□ × □ = □
□ ÷ □ = □

每个方块代表1~13中的某一个数字,但不能重复。
比如:
6 + 7 = 13
9 - 8 = 1
3 * 4 = 12
10 / 2 = 5

以及:
7 + 6 = 13
9 - 8 = 1
3 * 4 = 12
10 / 2 = 5

就算两种解法。(加法,乘法交换律后算不同的方案)

你一共找到了多少种方案?

public class Main {

  static int[] book = new int[13];
  static int[] arr = new int[13];
  static long ans;

  public static void main(String[] args) {
    dfs(0);
    System.out.println(ans);
  }

  static void dfs(int idx) {
    if (idx == 12) {
      if (arr[9] == arr[10] * arr[11])
        ans++;
    } else if (idx == 3) {
      if (arr[0] + arr[1] != arr[2])
        return;
    } else if (idx == 6) {
      if (arr[3] - arr[4] != arr[5])
        return;
    } else if (idx == 9) {
      if (arr[6] * arr[7] != arr[8])
        return;
    }
    for (int i = 1; i <= 13; i++) {
      if (book[i - 1] == 0) {
        book[i - 1] = 1;
        arr[idx] = i;
        dfs(idx + 1);
        book[i - 1] = 0;
      }
    }
  }
}
Archives Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code