MENU

第四届蓝桥杯Java B——世纪末的星期

March 2, 2019 • Read: 2894 • 算法阅读设置

曾有邪教称1999年12月31日是世界末日。当然该谣言已经不攻自破。

还有人称今后的某个世纪末的12月31日,如果是星期一则会....

有趣的是,任何一个世纪末的年份的12月31日都不可能是星期一!!

于是,“谣言制造商”又修改为星期日......

1999年的12月31日是星期五,请问:未来哪一个离我们最近的一个世纪末年(即xx99年)的12月31日正好是星期天(即星期日)?

请回答该年份(只写这个4位整数,不要写12月31等多余信息)

import java.util.Calendar;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Calendar c = Calendar.getInstance();
    for (int i = 1999; i <= 100000; i += 100) {
      c.set(Calendar.YEAR, i);
      c.set(Calendar.MONTH, 11); // 12月
      c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 31);
      if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == 1) {// 星期日
        System.out.println(i);
        break;
      }
    }
  }
}
Archives Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code